Du er her: 

Menighedsrådsvalg 2020

På valgforsamlingen 15. september og den ekstra valgforsamling d. 6. oktober blev valgt 8 medlemmer og 1 stedfortræder til det kommende menighedsråd ved Høje Taastrup Kirke.

 
På valgforsamlingen i Høje Taastrup Kirke blev følgende otte personer valgt til menighedsrådet:

  • Anna-Grethe Madsen
  • Ole Konrad Pedersen
  • Henrik Kusk
  • Poul Magne Skov
  • Bent Bordin
  • Morten Gelardi Hoffmann-Timmol
  • Ove Johnsen
  • Gitte Maibritt Lang

 

Stedfortræder:

  • Rasmus Lerche Larsson

 
Vi er meget glade for de otte, der vil påtage sig hvervet som menighedsrådsmedlemmer og ønsker dem tillykke med valget. 

-

Fra Cirkulære om orienteringsmøde og valgforsamling

§ 28:
Valgbestyrelsen bekendtgør det valgte menighedsråd på valgforsamlingen. Valgbestyrelsen orienterer samtidig om muligheden for at udløse et afstemningsvalg, jf. § 29.
Stk. 2. Resultatet af valgforsamlingen skal endvidere offentliggøres af valgbestyrelsen hurtigst muligt og senest en uge efter valgforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 22. september 2020
.

§ 29:
Valgbestyrelsen skal sammen med offentliggørelsen af resultatet af valgforsamlingen bekendtgøre, at der senest 4 uger efter valgforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 13. oktober 2020, kan indgives en kandidatliste og dermed udløses afstemningsvalg.

§ 31:
Bliver menighedsrådet ikke fuldtalligt ved valgforsamlingen, skal der afholdes en ekstraordinær valgforsamling.
Stk. 2. Valgbestyrelsen skal indkalde til den ekstraordinære valgforsamling senest en uge efter den ordinære valgforsamling, dvs. senest tirsdag den 22. september 2020. Bekendtgørelsen skal ske på samme måde som nævnt i § 15, 2. pkt. Stk. 3. En ekstraordinær valgforsamling skal afholdes tirsdag den 6. oktober 2020

(Klik her og se hele Cirkulære om orienteringsmøde og valgforsamling)
-

Fra Lov om valg til menighedsråd

§ 6 b: 
Valgbestyrelsen offentliggør resultatet af valgforsamlingen hurtigst muligt og senest 1 uge efter valgforsamlingen. Offentliggørelsen skal ske ved førstkommende gudstjeneste, på sognets hjemmeside og i de stedlige dagblade eller lokalaviser. Samtidig med offentliggørelsen skal det oplyses, at der senest 4 uger efter valgforsamlingen kan indgives en kandidatliste og dermed udløses afstemningsvalg.

§ 6 e:
Indgives en kandidatliste senest 4 uger efter valgforsamlingen, udløses afstemningsvalg. Afstemningsvalg afholdes tirsdagen 9 uger efter valgforsamlingen.
 Stk. 2. Samtidig med offentliggørelse af resultatet af valgforsamlingen skal valgbestyrelsen bekendtgøre, at der er mulighed for at indgive en kandidatliste og dermed udløse afstemningsvalg, fristen herfor og datoen for et eventuelt afstemningsvalg. Bekendtgørelsen skal ske på samme måde som nævnt i § 6 b, stk. 1
.

§ 6 f:
Kandidater, der blev valgt på valgforsamlingen, behøver ikke stillere og bliver kandidater på samme liste til afstemningsvalget, medmindre de ønsker at opstille på en anden liste. Dette gælder også for valgte stedfortrædere. Kandidater og stedfortrædere skal inden en frist, der er fastsat af kirkeministeren, give valgbestyrelsen besked, hvis de ikke ønsker at stå på kandidatlisten.
 Stk. 2. Kandidater, der forbliver på listen over valgte på valgforsamlingen, anføres på stemmesedlen i den rækkefølge, de fik stemmer på valgforsamlingen. Stedfortrædere opføres til sidst på listen
.

§ 24 a:
Fører det ordinære valg ikke til dannelse af et menighedsråd, udskriver biskoppen nyt valg. Fører nyvalget ikke til valg af nogen medlemmer, mister menigheden sin indstillingsret ved præstevalg. Biskoppen beslutter, hvilket andet menighedsråd der skal varetage menighedsrådets funktioner i valgperioden
Stk. 2. Fører det ordinære valg ikke til dannelse af et fuldtalligt menighedsråd, beslutter biskoppen, om 1) menighedsrådet skal dannes af de valgte medlemmer og præsten eller præsterne eller 2) der skal udskrives udfyldningsvalg. 
Stk. 3. Fører nyvalg eller udfyldningsvalg ikke til dannelsen af et fuldtalligt menighedsråd, beslutter biskoppen, om 1) menighedsrådet skal dannes af de valgte medlemmer og præsten eller præsterne eller 2) menighedsrådets funktioner skal varetages af et andet menighedsråd i valgperioden. 
Stk. 4. Henlægges menighedsrådets funktioner til et andet menighedsråd efter stk. 3, nr. 2, tiltræder de valgte medlemmer og præsten eller præsterne det pågældende menighedsråd som medlemmer for denne valgperiode. 
Stk. 5. Fører to på hinanden følgende ordinære valg ikke til dannelsen af et fuldtalligt menighedsråd, indstiller biskoppen til kirkeministeren, hvorvidt menighedsrådskredsen skal lægges sammen med en anden menighedsrådskreds
.

(Klik her og se hele Lov om valg til menighedsråd)

 

 

Del dette: