Du er her: 

Menighedsrådsvalg 2020

I år er der valg til menighedsrådet. Valget afholdes tirsdag den 15. september. Det foregår ved en valgforsamling, hvor folkirkemedlemmer i sognet kan melde sig som kandidater og være med til at bestemme, hvem der skal sidde i menighedsrådet.

 
Der er menighedsrådsvalg hvert fjerde år. Nu er tiden kommet for valg til menighedsrådet ved Høje Taastrup Kirke.

Valget foregår på et særligt møde i kirken: Tirsdag den 15. september.

Grundet COVID-19 har vi valgt at rykket mødet til kirken i stedet for i sognegården. Dermed vil der være mere plads og alle kan føle sig sikre til mødet. Vi gør alt hvad vi kan, for at passe på hinanden.

Det særlige ved dette møde er, at det er en valgforsamling. På sådan en valgforsamling er det muligt på samme aften at melde sig som kandidat til menighedsrådet, debattere, og gennemføre en afstemning, som afgører, hvem der er valgt til menighedsrådet.

Der skal vælges i alt ti medlemmer og gerne nogle stedfortrædere. Inden afstemningen skal der være mulighed for debat med og præsentation af kandidaterne. 

--||--
 

Dagsorden for valgforsamlingen fastsat af Kirkeministeriet:

 1. Velkomst ved valgbestyrelsen.
 2. Valg af dirigent.
 3. Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde.
 4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet.
 5. Kandidaternes egen præsentation.
 6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.
 7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen.
 8. Skriftlig og hemmelig afstemning.
 9. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen.
 10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure.
 11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om muligheden for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste.
 12. Eventuelt.

--||--
 

I lov om menighedsråd § 2, stk. 4 står der:

"Antallet af valgte medlemmer fastsættes af menighedsrådet efter antallet af folkekirkemedlemmer i menighedsrådskredsen pr. 1. januar i valgåret som opgjort af Danmarks Statistik. Antallet udgør fem for det første tusinde og yderligere et medlem for hvert påbegyndt tusinde, dog ikke over femten i alt".

Høje Taastrup Sogn havde 5171 folkirkemedlemmer pr. 1. kvartal 2020 ifølge Danmarks Statistik, så sognets menighedsråd skal have 10 valgte medlemmer. 

--||--
 

I lov om valg til menighedsråd står der i § 6 a:

Stk. 1. Valgforsamlingen er offentlig. Valgbestyrelsen skal senest 4 uger inden valgforsamlingen bekendtgøre tid og sted for valgforsamlingen ved de faste gudstjenester, på sognets hjemmeside og i de stedlige dagblade eller lokalaviser.

Stk. 2. Har flere sogne fælles menighedsråd, kan valgbestyrelsen beslutte, at valgforsamlingen afholdes fælles for disse sogne. Opstilling af kandidater og stedfortrædere og afstemning om disse skal på valgforsamlingen ske særskilt for det enkelte sogn.

Stk. 3. Der vælges en dirigent uden for valgbestyrelsen til at lede valgforsamlingen.

Stk. 4. En person, der ønsker at opstille som kandidat, meddeler dette på valgforsamlingen. Opstilling kan ske ved fuldmagt.

Stk. 5. Inden afstemningen skal der være mulighed for debat med og præsentation af kandidaterne.

Stk. 6. De stemmeberettigede gennemfører en skriftlig og hemmelig afstemning om de opstillede kandidater. Valgbestyrelsen er sammen med dirigenten ansvarlig for afviklingen af afstemningen.

Stk. 7. Valgret udøves ved personligt fremmøde. Det er dog undtagelsesvis og efter kriterier fastsat af kirkeministeren muligt at stemme ved fuldmagt. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.

Stk. 8. Når menighedsrådet er valgt, stemmes der om stedfortrædere. Der kan både stemmes om kandidater, der ikke blev valgt til menighedsrådet, og om kandidater, der kun ønsker at være stedfortrædere.

-

 

 

Del dette: