Du er her: 

Anna i Lyngen

Anna Pedersen - kendt som "Anna i Lyngen" - levede hele sit liv i Balderbrønde og testamenterede sine penge til Høje Taastrup Kirke.

Anna i Lyngen er født 2. april 1898. Død i 1986.

 

Anna i Lyngen som konfirmand i 1912.

Anna fortæller om gamle begravelsesskikke

Frk. Anna Pedersen, „Lyngen" øst for Baldersbrønde, er født i 1898 og har levet hele sit liv ved Baldersbrønde. Hun er en god fortæller, og Nationalmuseet har sendt hende spørgeskemaer, hvor hun har givet værdifulde oplysninger om forholdene her på egnen i gamle dage. Bl.a. fortæller Anna Pedersen om bedemanden og om begravelsesskikke:

Min bedstefar var bedemand, så derfor husker jeg det hele så tydeligt. Han gik rundt og indbød folk til begravelse, klædt i sort diplomatfrakke og med stok. Når han kom til et hus, stillede han sig i døråbningen, tog hatten af og fremsagde sin remse. Jeg har det hele skrevet op.

Han sagde: „God aften i stuen. Jeg har en venlig hilsen fra Niels Nielsen og hustru af Baldersbrønde og det sorgens budskab at meddele, at deres kære bedstemoder, Mette Nielsen, er død og skal begraves på Høje Taastrup kirkegård torsdag den 18. august kl. 2. Og så skulle jeg bede jer, såvel unge som gamle på gården, komme og spise frokost klokken 10 i afdødes hjem, følge med til Høje Taastrup kirke og høre en tale. Dernæst følge afdøde ud til hendes sidste hvilested — og med hjem og være deres gæster så længe eders gode vilje formår. Dernæst lover de til gengæld at tjene eder, helst i et glædeligt anliggende." Denne måde at indbyde til begravelse har været brugt her på egnen lige til 1920.

Anna Pedersen fortæller videre om de gamle begravelsesskikke. Når en mand eller kvinde var død, blev nabokonerne sagt til for at hjælpe til med at lægge den døde i kiste. Der skulle klippes sort og hvidt papir og bindes sløjfer omkring lysestagerne ved kisten.

Dagen før begravelsen kom nabokonerne med slagtede høns, æg og kager. Der serveredes snaps og hvidtøl til maden. Før begravelsen fik følget en solid frokost, og når man kom tilbage fra kirken, spistes resterne.

Når kisten var sænket i graven, blev denne straks kastet til. Følget ventede imens på kirkegården eller i dårligt vejr inde i kirken. To unge piger lånte hver en spånkurv af klokkerens kone. Den blev fyldt med sand, og når graven var kastet til og klappet, strøede de sandet ud på den. Pigerne skulle gå bagefter hinanden, aldrig mod hinanden. Det ville betyde ulykke.

Så hentedes kransene ud fra kirken og lagdes på graven. Tit var der en smuk og holdbar perlekrans fra ægtefællen. Andre kranse var pyntet med palmeblade og voksblomster. Rigtige blomster brugtes ikke så meget dengang.

Både præsten og degnen var naturligvis med i hjemmet både før og efter begravelsen. Bedemanden skulle tage imod gæsterne. Desuden skulle han skære brød. Det foregik ikke på maskine som nu. Han fik et hvidt forklæde for sig og skar brødet med en skarp kniv, idet han holdt det ind mod brystet.

Der skulle skæres mange, mange skiver ved de fleste begravelser. Han skulle jo passe på ikke at skære i forklædet, og især skulle han passe på ikke at skære skiverne for tykke. Det var et punkt, hvor folk godt kunne være lidt kritiske.

Ved næsten alle begravelser var der trykte salmer. Kun de allerfattigste undlod det. Den sidste bedemand på stedet var omkring 1920 tømrermester Simon Simonsen.

 

Anna i Lyngen boede hele livet på husmandsstedet, Roskildevej 144 i Baldersbrønde. Her er hun med to kalve på marken uden for husmandsstedet. Billedet er fra 1960'erne.

Anna i Lyngen boede hele livet på husmandsstedet, Roskildevej 144 i Baldersbrønde. Her er der besøg på husmandsstedet. Billedet er fra 1960'erne.

Stiftelse af legat for Høje Taastrup Kirke

Den 7/8-86 afholdes begyndelses- og registreringsforretning i boet efter Anna Petersen, 020498-5456.

Til stede var: Høje Tåstrup Sogns menighedsråd, repræsenteret af Aase Sand.

Sognepræsten ved Høje Tåstrup kirke, Edvard Nielsen

Bjarne Hansen, Roskildevej 227 A, 2640 Hedehusene

Grethe Hansen, Roskildevej 227 A, 2640 Hedehusene.

Eksekutor fremlagde testamente og redegjorde for dettes indhold. Testamentet er oprettet 21/6-84.

Eksekutor retter henvendelse til Høje Tåstrup menighedsråd vedrørende afdødes ønsker i § 1.

De mødende oplyste, at Sigrid Hansen, Espens Vænge 88, der er legatar, er afgået ved døden, formentlig i foråret 1986.

Eksekutor fremlagde eksekutorbevilling udfærdiget 9/7-86. Endvidere skifterettens skrivelse om boets udlevering, Centralregisteret for Testamenters skrivelse af 12/5-86.

Herefter foretages registrering i boet:

1.      Fra skifteretten kontant kr. 121,90 samt 2.503,50 tilbagebetalt fra Omsorgscentret. Forefundet i afdødes box i.fr.foran.

2.      Indestående Privatbanen, Hedehusene:

a.      Checkkonto 0283151727 med oplyst saldo kr. 24.223,-

b.      Konto 0283845869 saldo kr. 261.301,-

3.      Obligationsbeholdning: KD, 10%, 62. serie, 2001, kr. 282.000,- (udtrukket 1/7-86 kr. 3.000)

4.      3 pantebreve i matr.nr. 24c, Baldersbrønde, til rest 11/12-85 kr. 39.862,24 på hvert pantebrev.

5.      Indbo og løsøre:

a.      Beskedent indbo på plejehjemmet

b.      Opbevaret hos hr. Villumsen, diverse indbo

c.       Fra Tåstrup Skifteret diverse effekter anført på skrivelse af 6/5-86.

Der er næppe gæld i boet.

Arv og gæld blev ikke vedgået.

2 defekte sølvspænder, guldbroche, medaljon, forgyldt armbånd udlægges til Grethe Hansen og blev værdiansat til kr. 100,-. Broche med tilbehør blev tillige udlagt til Grethe Hansen.

Pengekasse uden værdi.

De mødende bemyndigede Bjarne Hansen til at afhente afdødes resterende ejendele på Omsorgscentret Espens Vænge, samt løsøre beroende hos hr. J. K. Villumsen, Elme Alle 32, Tåstrup. Løsøret anses for at være uden værdi.

De foran registrerede sølvskeer og gafler er rettelig sølvplet og anses for at være uden værdi.

De mødende tiltrådte, at boet afholder udgiften til kautionsforsikring.

De mødende erklærede på tro og love, at der ikke dem bekendt forefindes yderligere aktiver at registrere.

Skiftesamling hævet kl. 14.30

 

Underskrifter

(Underskrifterne er Edvard Nielsen, Aase Sand, Bjarne Hansen, Grethe Hansen og 1 ulæselig)